றொக்கெட் ஏவுதலுக்குத் தயாராகிறதா வடகொரியா?

றொக்கெட்டொன்றை ஏவுவதற்கு, வடகொரியா தயாராகி வருகிறதாவென்ற சந்தேகத்தை, அமெரிக்க அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளனர். செய்மதிப் படங்களின் உதவியுடனேயே, இந்தச் சந்தேகத்தை அவர்கள் விடுத்துள்ளனர். வடகொரியாவின் செய்மதி ஏவும் இடமென வடகொரியா விவரிக்கின்ற இடமொன்றில், காணப்படும் அதிகளவிலான போக்குவரத்துக் காணப்படுவதாலேயே, இந்த அச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குறித்த பகுதிக்குள், ஏவுகணை தொடர்பாக உபகரணங்களும், எரிபொருட்களும், அதிகளவிலான போக்குவரத்தும் காணப்படுவதாக, அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.