‘விம்பம்’ – லண்டன் நடாத்தும் – கருணாகரனின் ‘அன்பின் திசைகள்’ நூல் அறிமுகமும் விமர்சனமும்