விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்கு, இந்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்

‘அமைதியான முறையில் விவசாயிகள் போராடுவதற்கு, இந்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்’ என, அமெரிக்க பாராளுமன்ற இந்தியாவுக்கான குழு வலியுறுத்தியுள்ளது.