2026 இல்: அறிமுகமாகும் புதிய பரீட்சை முறை

க.பொ.த.சா/த இல் 07 பாடங்கள், 10 ம் தரத்தில் க.பொ.த. சா/த பரீட்சை
முதலாவது பரீட்சை 2026 டிசம்பரில். க.பொ.த. சா/த பரீட்சை -2026 ல் இருந்து 07 பாடங்களுக்கு மட்டும் மாணவர்கள் தோற்ற வேண்டும்.