இந்தியா : தமிழ் நாட்டில் நாம் தமிழர் கட்சி வகுப்புவாதத்தை முன்னெடுக்கின்றது

(Athiyan Silva)

சிறுபான்மை தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொண்ட போர்க் குற்றங்களை, தமது பிற்போக்கு வகுப்புவாதப் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்திவரும் தென் இந்தியாவிலுள்ள தமிழ்க்கட்சிகளில் தீவிரவாத நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) தமிழ்நாட்டில் முன்னணியில் உள்ளது.