ஜவஹர் ஐந்து

(Rathan Chandrasekar)

நேருவை மட்டம் தட்ட வலதுசாரிகள் கையில் எடுத்த

ஓர் ஆயுதம் சர்தார் வல்லபபாய் பட்டேல்.

ஆனால் அது

ரொம்ப பலவீனமான ஆயுதம்.

மக்களிடையே எடுபடவேயில்லை.