தோழமை தினம்

(தோழர் சாகரன்)

மற்றைய எந்த உறவுகளையும் விட அதி உயர் இடத்தில் இருக்கும் உறவு தோழமை. அது நட்பு, இரத்த உறவு, தெரிந்தவர், தெரியாதவர், நமது அயலவர், நமது இனம், நமது மொழி பேசுபவர், எம் தேசத்தவர், கறுப்பு, சிவப்பு, மாநிறத்தவர் என்று எந்த வேறுபாடுகளும் இன்று சகலரையும் நேசிக்கும் உறவாக உயர்ந்து நிற்கும் உறவு.