பாரிஸ் Notre Dame எரிகிற செய்தி கேள்விப்பட்டபோது நினைவுக்கு வந்தது


வந்தது 2010ல் வெளிவந்த #சிவத்தம்பியும் #நாற்பது #கோமாளிகளும் படத்தில் வந்த பின்வரும் காட்சிதான். George குருச்சேவ் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய Nutty Professor and Forty Evil Clowns என்ற புத்தகத்தின் தழுவல்.