சீனாவில் வலுப்பெரும் ’Worker Lives Matter’

சீனாவில் பல நிறுவனங்கள் கடைப்பிடித்து வரும், காலை 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையான வேலை நேரத்தை எதிர்த்து ”workers lives matters” என்னும் பிரச்சாரத்தை ஊழியர்கள் தொடங்கியுள்ளனர்.