தஞ்சாவூர் பெரியகோவில்

விபரம்:

75000 ஊழியர்கள்

700 டன் கற்கள்

1000 ஆண்டுகள் பழமை

216 அடி உயரம்

25000 சிற்பங்கள்

ஒரு மன்னன்

ஒரு கோவில்

தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர்!

160 நாட்கள்

5 மின் சிற்பிகள்

12500 மணி நேர உழைப்பு

175 தனிச் சிற்பங்கள்

9 மாதிரிகள்

1 கோவில்தஞ்சைப் பெரியகோவில் சிற்பம்!

உருவாக்கியது..

ஒரு நிறுவனம்..

சிலை!