பாரதி நினைவுப் பதிவு 10

(Rathan Chandrasekar)
·
‘தமிழினி மெல்லச் சாகும்’ என்று
பாரதி சொன்னதாக பல அரைகுறை விற்பன்னர்கள்
மேடையிலும் எழுத்திலும்
விளம்பி வருகிறார்கள்.
பாரதி அப்படிச் சொன்னானா?
எப்படிச் சொன்னான், எப்போது சொன்னான்?
அவர் மகள் தங்கம்மா