76 ஆவது பட்ஜெட் இன்று சமர்ப்பிப்பு

2022ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் இரண்டாவது வாசிப்புக்காக   நிதி அமைச்சர் பெசில் ராஜபக்‌ஷவால், இன்றுபாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.