திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு


(சாகரன்)

ரூபாயில் உழைத்து ரூபாயில் செலவு செய்து வாழ்ந்த காலம் ஒன்று இருந்தது… டாலரில் உழைத்து ரூபாயில் செலவு செய்தது என்று இன்னொரு காலம் இருந்து ரூபாயில் உழைத்து டாலரில் செலவு செய்வதாக மாறி இருப்பது இன்றைய காலம். இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார நிலமையை இவ்வாறுதான் சொல்லத் தோன்றுகின்றது.