அறுபத்துமூவர்‌:

நம்மில் பலர் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமேயன்றி அவர்களைக் குறித்த தகவல்களை அறிந்ததில்லை.