கத்தர்

(Rathan Chandrasekar)

எண்பதுகளிலெல்லாம் –
கத்தரின் புரட்சிப்பாடல்கள் அடங்கிய
கேஸட்டுகளைப் பையில் சுமந்து –
ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாத்திருந்த
தோழர்களை அறிவேன்.