நினைவாஞ்சலி: கலைவாதி கலீல்

(Sarawanan Komathi Nadarasa)

நம் மதிப்புக்குரிய மூத்த எழுத்தாளரும் கலைஞருமான கலைவாதி கலீல் அவர்கள் காலமான செய்தி அதிர்ச்சியையும் துயரத்தையும் தருகிறது.