இலங்கை: கொரனா செய்திகள்

இலங்கையில் கொவிட்-19 தடுப்பூசி வழங்க ஆரம்பித்த காலப்பகுதியில் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அஸ்ட்ராசெனெகா தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு இரண்டாவது தடுப்பூசியாக மொடேர்னா அல்லது ஃபைசர் தடுப்பூசியை வழங்க சுகாதார அமைச்சின் ஆலோசனைக்குழு அனுமதியளித்துள்ளது.