அலெக்சாண்டிரா கொலேண்டை (Alexandra Kollontai):

(Maniam Shanmugam)

அலெக்சாண்டிரா கொலேண்டை (Alexandra Kollontai):
லெனின் அமைச்சரவையில் இருந்த ஒரே பெண்!
1917இல் ரஸ்யாவில் லெனின் தலைமையில் சோசலிசப் புரட்சி நடந்து, லெனின் தலைமையில் புதிய சோவியத் அரசாங்கம் அமைந்தபோது, அலெக்சாண்டிரா கொலேண்டை என்ற பெண் ஒருவரும் அவரது மந்திரிசபையில் இடம் பெற்றார். அந்தக் காலகட்டத்தில் ரஸ்யாவில் மட்டுமின்றி, உலகம் முழுவதுமிருந்த விரல் விட்டெண்ணக்கூடிய பெண் அமைச்சர்களில் அவரும் ஒருவர் எனக் கூறலாம்.