இந்திய இராணுவத்துக்கு கல்வியங்காட்டில் அஞ்சலி.

அது சரி வரதராஜப்பெருமாளைத்தானே இந்திய அரசின் கை கூலி என்றார்கள் அவரைக் காயோம் ஏனையவர்கள்தான் இருக்கின்றார்கள்