இலங்கையில்காட்சிகள்வேகமாகமாறுகின்றன

(Stanley Rajan)

“தேங்யூ ஐ.எஸ் தேங்யூ”

என சொல்லி கொண்டே காட்சிக்குள் ஓடிவருகின்றது அமெரிக்கா, டிரம்ப் பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்கேவுக்கு போன் செய்து “2001க்கு பின் அமெரிக்கா காணும் பெரும் அழிவு இது, இனி நாம் இணைந்தகைகள்” என சொல்லிவிட்டார்.