இலங்கை தாக்குதலும் இதன் பின் புலமும்

(Stanley Rajan)

இலங்கையில் நடைபெற்ற குண்டுவெடிப்பு ஏகபட்ட மர்மங்களையும் திருப்பங்களையும் கொண்டிருக்கின்றது , அதை உங்கள் பார்வைக்கு தருகின்றோம். இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சு இது உள்ளூர் தவுபிக் ஜமாத் அமைப்பின் தாக்குதல் ஆனால் வெளிநாட்டு தொடர்பு இருக்கலாம் என சொல்ல, அமைச்சரவையோ முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டு சதி என முடித்திருந்தது