ஈனர்களின் அருவருப்பு ஊட்டும் மாரடிப்பு

புலி ஆதரவாளர்கள் புலிகள் பற்றிய விமர்சனம் குறித்த விவாதத்தில் எங்களை மடக்கப் பயன்படுத்துகின்ற நாகாஸ்திரம் ஒன்றுண்டு.

கம்மாரிசு அடிக்க இவர்கள் வைத்திருக்கின்ற துரும்பு அது!

அதை நண்பர்களும் சில நேரங்களில் பயன்படுத்துகின்றார்கள்.