எல்லாவற்றையும் இழந்துதான் போவோமா

(Balasingam Sugumar)
மூதூர் தமிழ் பிரதேச சபை

மூதூர் ஈழத் தமிழர்களின் தொல் நிலம் பல்லாயிரம் வருடங்களாய் தமிழர்களது வாழ்வுக்கான ஆதாரங்களின் கரூவூலமாய் பண்டைப் பண்பாடும் வரலாறும் நெடிய நீண்ட ஆதாரங்கள் கொட்டிக் கிடக்கும் பூமி.