செவ்விந்தியக் காந்தி.

(Rathan Chandrasekar)
பல்லாயிரம் செவ்விந்தியரைக் கொன்று – அவர்களது ரத்தச்சேற்றில் எழுப்பப்பட்ட
அவலக் கோபுரம்தான் அமெரிக்கா .

கொலம்பஸின் கண்களில் பட்டதுதான்
இந்த மண் செய்த பெரும் பாவம்.