தியாக தீபம்

பெயரோ கந்தன் கருணை இல்லம் ஆனால் அங்கு நடந்தது ஒரு துளி கூட கருணை இல்லாத ஒட்டு மொத்த கொலை .
கந்தன் கருணை – March 30, 1987.
புலிகள் 2009 இல் அழிக்கப்படவில்லை ,
சகோதர இயக்க கொலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட 1986 ஆம் ஆண்டிலே அழிக்கப்பட்டுவிட்டார்கள்.