திருச்செல்வம் யாழ்ப்பாணத்தில் முரசொலியில்

இதில் தப்பித்த ஒருசிலர் இன்றும் உயிரோடிருக்கிறார்கள். மனம் பேதலிக்கச்செய்யும் கதையிது.