தோழர் ஹோசிமின்

அமெரிக்க காட்டுபன்றியை அலறி ஓட வைத்த இந்த ஒல்லி மனிதர். வியட்நாம் புரட்சியாளர் தோழர் ஹோசிமின் நினைவுநாள் இன்று…..