பாலஸ்தீனப் பெண் போராளிகள்

 

கண்ணில் தெரியும் ஆக்ரோஷத்தைப் பாருங்கள்…… முகம் மறைத்தல் என்பது அவர்கள் கலாச்சாரம் போராடுதல் என்பது அவர்கள் உரிமை.