பிக் பாஸ் (Big Boss)

தமிழ் தொலைக் காட்சி ஊடகங்களில் உண்மை நிகழ்ச்சி(Reality Show) என்ற பெயரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஒரு காலத்தில் சிறப்பானதாகவும் பல பயனுள்ள தகவல்களை கொண்டதாகவும் அதே வேளை மகிழ்சியை ஏற்படுத்துபவனவாயும் அமைந்திருந்தன என்னவோ உண்மைதான். இவற்றின் மூலம் பல திறமைகள் முன் கொணரப்பட்டு இந்த திறமைகள் பொதுவெளியில் பயனுள்ளதாக மாறியதும் உண்மைதான். இதற்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொன்னாவும் பலராலும் நன்கு அறியப்பட்ட ‘சுப்பர் சிங்கரை(Supper Singer)” உதாரணத்திற்கு சொல்லலாம்.