பிரபாகரனையும் கொண்டாடுகள் ஆனால்….

Mathuran Raveendran

பிரபாகரனை நீங்கள் கொண்டாட முனைந்தால் அது உங்களது உரிமையே ! நீங்கள் தாராளமாக படம் எடுத்து கொண்டாடலாம். அதேபோல முரளி வரலாற்றை படமாக்க விரும்பியவர்களின் உரிமையையும் நீங்கள் மதித்திருக்கவேண்டும். உரிமை எல்லோருக்கும் சமமானதே.