மக்கள் போராட்டம் வெல்லட்டும்

உறவுகளே கீழுள்ள இணைப்பை சொடுக்கி தங்கள் ஆதரவை தெரிவியுங்கள். முக்கியமான அரசியல் கோரிக்கையிற்கான போராட்டம் இது

https://forms.gle/vqp3Np16cGEGZhFh6