யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள ஊர்கள்

அச்சுவேலிஅராலிஅரியாலைஅளவெட்டிஆவரங்கால்ஆனைக்கோட்டைஇணுவில்இடைக்காடுஇருபாலைஇளவாலைஉடுவில்உரும்பிராய்ஊரெழுஏழாலை