யாழ்ப்பாணியம்

இலங்கையில் தமிழ்பேசும் மக்களைப்போல சுமார் 20 மடங்கு தமிழர்கள் இந்தியாவில் உள்ளார்கள்.
ஆனால் நான் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லா மாவட்டங்களும் சுற்றியுள்ளேன் இலங்கையில் உள்ள பிரதேச பிரிவினைகள் வெறுப்புகள் கிடையாது.
ஆனால் ஒரு சிறு இனக்குழுவான நமக்குள் இது விசமாக ஏன் இருக்கிறது என சிந்தித்தால் அதற்கான விடை யாழ்ப்பாணிகள்.