ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் யார் இவர்கள்—-??!!…

(புலோலியூரான் சதாவதானி)

உலகின் அதிகம் துன்புறுத்தப்படும், தொடர்ச்சியாக அழிக்கப்படும் சிறுபான்மைப் பிரிவினரில் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் முதன்மையானவர்கள். யார் இவர்கள்?