வைகோ

(Mr.M.S.Rajagopal ).


“உண்மையில் தமிழீழ விடுதலை போராட்ட காலம்தான் என்னுடைய வாழ்வின் வசந்த காலம்! தமிழீழ பயணங்கள் குறித்த நூல் ஒன்று எழுத ஆசைப்படுகிறேன்” – வைகோ.