குவாதரின் அகிம்சை வெற்றி சொல்லும் கதை

பாகிஸ்தானிய அடக்குமுறை அதிகாரத்துக்கு எதிராக குவாதர் கோ ஹூக் டோ தெஹ்ரீக் (குவாதரின் உரிமைகளுக்கான இயக்கம்) நடத்திய அகிம்சை போராட்டங்களின் வெற்றி, இம்ரான் கானின் அரசாங்கத்தின் பாதிப்பைக் காட்டுகிறது.