தோழர் தாமஸ் சங்காரா

“உங்கள ஆப்ரிக்காவின் சேகுவேரானு சொல்றாங்களே அத பத்தி என்ன சொல்றீங்க? என்று தாமஸ் சங்காராவிடம் கேட்கப்பட்ட பொழுது ” சே 39 வயது வரை வாழ்ந்தார் நான் அதுவரை வாழ்வேன் என்று நம்பிக்கை இல்லை என்றார்”.