ஆங்கில மொழிப் பதத்தை வழங்குவது மிகவும் உசிதமானது

கற்றது கையளவு, கல்லாதது உலகளவு. மனிதன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை ஏதேனும் ஒரு விடயத்தை கற்றுக் கொண்ட வண்ணமேயுள்ளான். அது புத்தகப்பாடமாக இருந்தாலும் சரி, வாழ்க்கைப் பாடமாக இருந்தாலும் சரி.