இன்று(14) உலக நீரிழிவு நாள்

(Kandiah Arunthavabalan)


தொற்றா நோய்களில் இன்று முதன்மையாக இருப்பது ‘நீரிழிவு’
இது ஒருகாலத்தில் பணக்காரர் வருத்தம்
என்றுதான் சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் இன்று குடும்பத்தில் 4:1 பேருக்கு
உள்ளது என்று தரவுகள் கூறுகின்றன.