உண்மை!!

வெளிநாடு வர ஆசைப்படுகின்ற அனைவரும் அறிய வேண்டியது…
“நாற்பது வயதில் நோய்களைச் சுமந்து முதுமையடைந்து விடும் மனிதர்களால் உருவானதே புலம்பெயர் சமூகம்.”