காதலும் நட்பும் உருவாக்கிய கார்ல் மாக்ஸ் இன் மூலதனம்

(சாகரன்)

காதலும் நட்பும் உருவாக்கிய கார்ல் மாக்ஸ் இன் மூலதனம்
ஆதிப் பொதுவுடமைச் சமூகத்தில் நிலம் நீர் காற்று என்பன தனியுடமையாக யாரும் பார்க்கவில்லை…. அப்படியும் இருக்கவில்லை.