ஜெய் பீம் சமூக நீதியிற்கான திரைப்படம்

(சாகரன்)

ஜெய் பீம் என்ற மராத்திய வழி போராட்ட வாழ்த்துச் சொல்லாடல் தலைப்புடன் படம் தொடங்குகின்றது காட்சி ஊடகங்ள் ஒலி, ஒளி என இருவகை இணைப்பாக செய்திகளை… புதினங்களை… பொழுது போக்குகளை…. வெளிப்படுத்துவதினால் ஒலி ஊடங்கங்களை விட வலுவானதானக இருக்கின்றன.