இன்று அசாமில் நாளை எங்கோ….?

(Rathan Chandrasekar)

யூதர்களாயினும்,
பாலஸ்தீனியர்களாயினும்,
ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்களாயினும்,
இலங்கைத்தமிழராயினும்,
இன்று –
அசாமில் குலைநடுங்க அச்சுறுத்தப்படும்
புலம்பெயர்ந்த வங்க மக்களாயினும்….
இன்றும் கொத்தடிமைகளாக விற்கப்படும்
கறுப்பினமக்கள் – அவராயினும் –
எவராயினும் ஆகுக!