காரல் மார்க்ஸ்

(கே.சுப்பராயன் M.P.)

” காரல் மார்க்ஸ் ” வரலாற்று ஏடுகளில் மங்காது ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிற பெயர்.

தோழர். கார்ல் மார்க்ஸ் பிறந்து 205 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டன!அவர் சிந்திப்பதை நிறுத்தி விடைபெற்றுக்கொண்டு 140 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன!