இலங்கைக்கு பின்லாந்தின் கல்விப் பாரம்பரியம்

‘மின் பஸ்ஸே கொய் மோடெயெக்டத் லங்காவே பேரன்ன பே. ஹெமோம யம்கிசி அத்யாபன பெத்தென் யொமுவென்னம வெனவா’ இனிமேல் இலங்கையில் எந்தவோர் மடையனும்கூட தப்ப முடியாது. அனைவரும் ஏதோவொரு கல்வித் துறையில் ஈடுபட்டேயாகவேண்டும்.