லெனின்

(Rathan Chandrasekar)

சோவியத் யூனியன் வீழ்ந்தபோது
பல இடங்களில் லெனின் சிலைகள் அகற்றப்பட்டன. நொறுக்கப்பட்டன.
அப்படி தஜிகிஸ்தானிலும் ஷாரிடஸ் நகரின் மத்தியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மாகாணத்தின் மிக உயரமான சிலை வீழ்த்தப்பட்டது.