ஸ்ராலின் என்கின்ற முதல்வன்

(Rathan Chandrasekar)

இரண்டுமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்…
வெற்றிடம் வெற்றிடம் என்று
பலர் ஓலமிட்டார்களே…
ஞாபகமிருக்கிறதா?
வெற்றிடமென்று
ஒன்று இருக்கிறதா?
தகுதியுடன் காற்று வந்து
உட்கார்ந்துகொள்கிறது.
அவ்விதம் வந்தமர்ந்த –
அமர வைக்கப்பட்ட காற்று –
மு.க.ஸ்டாலின்.