அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு விவரம்

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

1. மங்கள சமரவீர: நிதி மற்றும் ஊடகம்
2. எஸ்.பி.திஸாநாயக்க: சமூகமேம்பாடு, நலன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிமை
3. டப்ளியு.டி.ஜே. செனவிரத்ன: தொழிலாளர், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சப்ரகமுவ அபிவிருத்தி
4. ரவி கருணாநாயக்க: வெளிவிவகாரம்
5. மஹிந்த சமரசிங்க: துறைமுகம் மற்றும் கப்பல்துறை
6. கயந்த கருணாதிலக்க: காணி மற்றும் நாடாளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
7. அர்ஜுன ரணதுங்க: பெற்றோலிய வளத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர்
8. சந்திம வீரக்கொடி: திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி
9. திலக் மாரப்பன: அபிவிருத்தி பணிகள்

இராஜாங்க அமைச்சர
10.மஹிந்த அமரவீர: மகாவலி அபிவிருத்தி