அரசாங்கம் கவிழ்ந்ததையடுத்து இஸ்ரேலில் தேர்தல்

இஸ்ரேலின் ஒன்றிணைந்த அரசாங்கத்திலுள்ள இரண்டு கட்சிகளும் அரச வரவு செலவுத் திட்டம் தொடர்பான பிரச்சினையொன்றில் இறுதிநிலையை அடையத் தவறிய நிலையில், இரண்டாண்டுகளில் நான்காவது தேர்தல்களை அந்நாடு நடத்தவுள்ளது.