இது தான் கொத்தலாவலை சட்டமூலம்

1. உயர் கல்வி அமைச்சு

2. கல்வி அமைச்சு

3. பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு

4. தொழில்முறை தர நிலைகள் நிறுவனம் (உ+ம் – S L M C , I E S L )5. பல்கலைக்கழக செனட் சபை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுச் சபை இந்த அனைத்து நிறுவனங்களினதும் அதிகாரங்களை ஒரு சபைக்கு கொடுத்தால் எப்படி இருக்கும் ?